>>วันที่ 11-12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดเตรียมความพร้อมสอบเสมือนจริง ก่อนสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม National License III (OSCE) ครั้งที่ 2 คุมสอบโดยอาจารย์ของรายวิชาและเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก <<

Read More

>>วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. หมอน้อยจิตอาสานิสิตแพทย์ชั้น ปี 5 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 สายพันธ์ โอมิครอน ณ อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก<<

Read More

>>วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช จัดกิจกรรมจิตอาสานำชีวิตชีวาสู่สังคม สอนการช่วยชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้น อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก<<

Read More

>>เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่6 กลุ่ม4A รายวิชาเวชปฏิบัติครอบครัว 2 โดยอาจารย์ผู้ดูแลคือ อ.พญ.วีรินทร์ มาฟู จัดกิจกรรม ให้ความรู้กับประชาชนที่มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในชื่อกิจกรรม 10 สิ่งควรรู้หลังฉีดวัคซีนโควิด ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก<<

Read More

>>วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. พญ.อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์แพทยศึกษาชั้นคลินิก ณ ห้องประชุมแววมยุรา ชั้น 2 อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก <<

Read More

>>วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 กลุ่ม4B รายวิชาเวชปฏิบัติครอบครัว 2 จัดกิจกรรม ให้ความรู้การฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับผู้มารับวัคซีน Pfizer เข็ม 2 มีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล อ.พญ.ณัฐชยา รอดแป้น กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ณ รพ.สต. มะขามสูง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก<<

Read More

>>วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 -16.30 น. นิสิตแพทย์ชั้นปี 4 รายวิชารังสีวินิจฉัย เรียนฝึกทำอัลตราซาวด์หุ่นจำลอง ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก ชั้น 3 อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก<<

Read More

>>วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา13.30-16.00 น. ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มีจัดอบรมการใช้ Medical E-Logbook สำหรับอาจารย์แพทย์ และนักวิชาการศึกษา โดย ผศ.พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก<<

Read More

>>วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-09.30 น. นิสิตแพทย์ปี 5 รายวิชาสุขภาพและเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3 ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก<<

 

Read More