>>วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก #เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี2562<<

No Comments
Categories: Uncategorized

สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) กำหนดตรวจประเมิน WFME หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

No Comments

วันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) กำหนดตรวจประเมิน WFME หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตรวจประเมินนำโดย อ. พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญอาจารย์แพทย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการประเมิน

Categories: Uncategorized

วันที่ 1 เมษายน 2562 ปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 19 และต้อนรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 22 “ก้าวแรก แรกก้าว”

No Comments
Categories: Uncategorized

วันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้วย Simulations และการบริหารจัดการอุปกรณ์ Skill labs จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

No Comments
Categories: Uncategorized

คณะตรวจเยี่ยมจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รับประเมินสถาบันฝึกการอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก

No Comments
Categories: Uncategorized

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี

No Comments
Categories: Uncategorized

>>รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2562 รอบ 2<<

No Comments

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

Categories: Uncategorized