>>ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมหรือดูงาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับนิสิตแพทย์/นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน พุทธศักราช 2564 <<

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลภูมิคุ้มกันต่อโรคติดต่อสำหรับบุคลากรที่จะฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More