วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. พญ.อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์แพทยศึกษาชั้นคลินิก ณ ห้องประชุมแววมยุรา ชั้น 2 อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 กลุ่ม4B รายวิชาเวชปฏิบัติครอบครัว 2 จัดกิจกรรม ให้ความรู้การฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับผู้มารับวัคซีน Pfizer เข็ม 2 มีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล อ.พญ.ณัฐชยา รอดแป้น กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ณ รพ.สต. มะขามสูง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Read More

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 -16.30 น. นิสิตแพทย์ชั้นปี 4 รายวิชารังสีวินิจฉัย เรียนฝึกทำอัลตราซาวด์หุ่นจำลอง ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก ชั้น 3 อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา13.30-16.00 น. ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มีจัดอบรมการใช้ Medical E-Logbook สำหรับอาจารย์แพทย์ และนักวิชาการศึกษา โดย ผศ.พญ.อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-09.30 น. นิสิตแพทย์ปี 5 รายวิชาสุขภาพและเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3 ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

 

Read More