เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นิสิตแพทย์ชั้นปีที่6 กลุ่ม4A รายวิชาเวชปฏิบัติครอบครัว 2 โดยอาจารย์ผู้ดูแลคือ อ.พญ.วีรินทร์ มาฟู จัดกิจกรรม ให้ความรู้กับประชาชนที่มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในชื่อกิจกรรม 10 สิ่งควรรู้หลังฉีดวัคซีนโควิด ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

Read More