>>วันที่14-15 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฎิบัติการแพทย์ศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก <<

No Comments
Categories: Uncategorized

>>เปิดรับสมัครแพทย์ สมัครเข้ารับต้นสังกัด ประจำปีการฝึกอบรม 2562 <<

No Comments
Categories: Uncategorized

>>ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันสัญจร ครั้งที่ 11<<

No Comments
หนังสือขอเรียนเชิญประชุมวิชาการภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันสัญจร ครั้งที่ 11

Quick สมัครประชุมวิชาการ”ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันสัญจร” ครั้งที่ 11

 

Categories: Uncategorized

วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ผอก.รพพ. ผอก.ศศค. คณาจารย์กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาต้อนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยาตามเกณฑ์ WFME ณ ห้องแววมยุรา

No Comments
Categories: Uncategorized

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก #เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี2562

No Comments
Categories: Uncategorized

สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) กำหนดตรวจประเมิน WFME หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

No Comments

วันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) กำหนดตรวจประเมิน WFME หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตรวจประเมินนำโดย อ. พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญอาจารย์แพทย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการประเมิน

Categories: Uncategorized