บุคคลากร

นพ.สุชาติ  พรเจริญพงศ์    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ศูนย์แพทยศาสตร์

อ. พญ.อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์
อ. พญ.สมพร หวังเรืองสถิตย์ ผช.ผอก.ศศค.ด้านแผนงานและการเงิน
อ. พญ.วรรณา อาจองค์ ผช.ผอก.ศศค.ด้านการศึกษาก่อนปริญญา
อ. นพ.กฤษฎา สระใจ ผช.ผอก.ศศค.ด้านการศึกษาหลังปริญญา
อ. พญ.หฤทยา กัสยานันท์ ผช.ผอก.ศศค.ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
อ. นพ.ณัฐธีร์                            ธนะไชยพันธ์ ผช.ผอก.ศศค.ด้านกิจการนิสิตและสร้างเสริมสุขภาพ
อ. พญ.สินีนาฏ คนธรรพ์ ผช.ผอก.ศศค.ด้านสารสนเทศ
อ. นพ.พลชัย  ปลื้มภานุภัทร ผช.ผอก.ศศค.ด้านทะเบียนและประเมินผล
ผศ. พญ.สุกัญญา รักษ์ขจีกุล ผช.ผอก.ศศค.ด้านพัฒนาบุคลากรและจิตตปัญญาศึกษา
อ. นพ.วิชาญ กิตติประพันธ์ ผช.ผอก.ศศค.ด้านวิจัย
อ. พญ.นิภาพร หาญพิทักษ์พงศ์ ผช.ผอก.ศศค.ด้านการฝึกทักษะทางคลินิก
นางสาวศิริวรรณ เทพมาลี ผช.ผอก.ศศค.ด้านบริหารงานทั่วไป
นางภาวิณี อินเลื่อมใส หัวหน้างานแพทยศาสตร์

   อ.พญ.พรพิมล                        เกษมสุข                             ผช.ผอก.ศศค.ด้านบริหารความเสี่ยงนางจินต์ณภาดา ปานสมบัติธนัตถ์ จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางลดาวัลย์ พันสอิ้ง พนักงานพิมพ์
นางพีรภัทร เพ็งนิ่ม นักวิชาการศึกษา   
นางสาวรุ่งรัตน์ ระย้าแก้ว นักวิชาการศึกษา   
นางณัฐริณีย์ บุญมาพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา   
นางอ้อยอัจฉรา พงษ์สุคนธ์ นักวิชาการศึกษา   
นางสาวจันทร์จิรา วราภรณ์วิมลชัย นักวิชาการศึกษา   
นางสาววรภักดิ์สกุล พันสืบวงค์ นักวิชาการศึกษา  
นางสาวภาวิณี ภู่เจริญ นักวิชาการศึกษา 
นางสาวพจนา จิตรกำเหนิด นักวิชาการศึกษา  
นางสาวดรุณี นาคปาน นักวิชาการศึกษา  
นางสุวรรณี ทองขาว นักวิชาการศึกษา  
นางสาวณัชฐกานต์ เอมอิ่ม นักวิชาการศึกษา  
นางสาวนฤมล โพธิ์ปาน นักวิชาการศึกษา   
นางสาวกาญจน์สุดา มิตรเอม นักวิชาการศึกษา  
นางสาวนษวรรณ พัดภู่ นักวิชาการศึกษา
นายจีระศักดิ์ จีนด้วง นักวิชาการศึกษา 
นายวัชระ คงรอด นักวิชาการศึกษา
นางมยุเรศ อ่วมแจง นักวิชาการศึกษา 
นางสาวปิยะพร ปั้นกล่ำ นักวิชาการศึกษา
นางสาวจันทร์จิรา ฉ่ำอินทร์ นักวิชาการศึกษา
นางพรรณนิภา แก่นมณี นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุกัญญา พระรอด นักวิชาการศึกษา
นางรณิดา พรหมสุ่น นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิรินภา กำแพงแก้ว นักวิชาการศึกษา
นางปนัดดา หมอนทอง นักวิชาการศึกษา
นางสาวทิพย์วรรณ กลมเวช นักวิชาการศึกษา
นางสาวจีรนันท์ อินทับทิม นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุภารัตน์ เมฆเกษม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นายวจนะชัย ว่องวีระยุทธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางเปมิกา ทองดอนคำ เจ้าพนักงานธุรการ
นางปิยะภรณ์ อินทร์ชื่น เจ้าพนักงานธุรการ
นายจิรภัทร นามไพร พนักงานธุรการ
นักวิชาการสถิติ


งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

นางสาวอภิรดี เนียมปูน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
นางยุพา ทินกร เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นางราตรี ปิ่นแก้ว เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นายสธน ธิติเวสส นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายเจษฎา ปาพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
นางสาวนวพร ครุธดิลกานันท์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 


งานห้องสมุด

นางจุฬาลักษณ์ แสงสว่าง บรรณารักษ์ชำนาญการ
นายวิโรจน์ ศรีสุข บรรณารักษ์ (มน.)
นางสาวสุนีรัตน์ เรืองผล บรรณารักษ์
นางสาวรุ่งอรุณ ชะอุ้ม พนักงานธุรการ
 นาย  พนักงานธุรการ