บุคคลากร

นพ.สุชาติ  พรเจริญพงศ์    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ศูนย์แพทยศาสตร์

อ. พญ.อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์
อ. พญ.สมพร หวังเรืองสถิตย์ ผช.ผอก.ศพค.ด้านแผนงานและการเงิน
อ. พญ.วรรณา อาจองค์ ผช.ผอก.ศพค.ด้านการศึกษาก่อนปริญญา
อ. นพ.กฤษฎา สระใจ ผช.ผอก.ศพค.ด้านการศึกษาหลังปริญญา
อ. พญ.หฤทยา กัสยานันท์ ผช.ผอก.ศพค.ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
อ. พญ. ผช.ผอก.ศพค.ด้านกิจกรรมนิสิตและสร้างเสริมสุขภาพ
อ. พญ.สินีนาฏ คนธรรพ์ ผช.ผอก.ศพค.ด้านสารสนเทศ
อ. นพ.พลชัย  ปลื้มภานุภัทร ผช.ผอก.ศพค.ด้านทะเบียนและประเมินผล
อ. พญ.พรพิศ ตรีบุพชาติสกุล ผช.ผอก.ศพค.ด้านพัฒนาบุคลากรและจิตตปัญญาศึกษา
อ. นพ.วิชาญ กิตติประพันธ์ ผช.ผอก.ศพค.ด้านวิจัย
อ. พญ.วาสนา คำผิวมา ผช.ผอก.ศพค.ด้านการฝึกทักษะทางคลินิก
นางสาวศิริวรรณ เทพมาลี ผช.ผอก.ศพค.ด้านบริหารงานทั่วไป
นางภาวิณี อินเลื่อมใส หัวหน้างานแพทยศาสตร์

นางจินต์ณภาดา ปานสมบัติธนัตถ์ จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางลดาวัลย์ พันสอิ้ง พนักงานพิมพ์
นางพีรภัทร เพ็งนิ่ม นักวิชาการศึกษา   (มน.)
นางสาวรุ่งรัตน์ ระย้าแก้ว นักวิชาการศึกษา   (มน.)
นางณัฐริณีย์ บุญมาพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา   (มน.)
นางอ้อยอัจฉรา พงษ์สุคนธ์ นักวิชาการศึกษา   (มน.)
นางสาวจันทร์จิรา วราภรณ์วิมลชัย นักวิชาการศึกษา   (มน.)
นางสาววรภักดิ์สกุล พันสืบวงค์ นักวิชาการศึกษา  (พนักงานราชการ)
นางสาวภาวิณี ภู่เจริญ นักวิชาการศึกษา  (พนักงานราชการ)
นางสาวพจนา จิตรกำเหนิด นักวิชาการศึกษา  (พนักงานราชการ)
นางสาวดรุณี นาคปาน นักวิชาการศึกษา  (พนักงานราชการ)
นางสุวรรณี ทองขาว นักวิชาการศึกษา  (พนักงานราชการ)
นางสาวณัชฐกานต์ เอมอิ่ม นักวิชาการศึกษา  (พนักงานราชการ)
นางสาวนฤมล โพธิ์ปาน นักวิชาการศึกษา   
นางสาวกาญจน์สุดา มิตรเอม นักวิชาการศึกษา  
นางสาวนษวรรณ พัดภู่ นักวิชาการศึกษา
นายจีระศักดิ์ จีนด้วง นักวิชาการศึกษา (พนักงานราชการ)
นายวัชระ คงรอด นักวิชาการศึกษา
นางมยุเรศ อ่วมแจง นักวิชาการศึกษา (พนักงานราชการ)
นางสาวปิยะพร ปั้นกล่ำ นักวิชาการศึกษา
นางสาวจันทร์จิรา ฉ่ำอินทร์ นักวิชาการศึกษา
นางพรรณนิภา แก่นมณี นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุกัญญา พระรอด นักวิชาการศึกษา
นางรณิดา พรหมสุ่น นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิรินภา กำแพงแก้ว นักวิชาการศึกษา
นางปนัดดา หมอนทอง นักวิชาการศึกษา
นางสาวทิพย์วรรณ กลมเวช นักวิชาการศึกษา
นางสาวจีรนันท์ อินทับทิม นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุภารัตน์ เมฆเกษม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (มน.)
นายวจนะชัย ว่องวีระยุทธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางเปมิกา ทองดอนคำ เจ้าพนักงานธุรการ
นางปิยะภรณ์ อินทร์ชื่น เจ้าพนักงานธุรการ
นายจิรภัทร นามไพร พนักงานธุรการ
นาย นักวิชาการสถิติ


งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

นางสาวอภิรดี เนียมปูน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
นางยุพา ทินกร เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นางราตรี ปิ่นแก้ว เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
นายสธน ธิติเวสส นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายเจษฎา ปาพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
นางสาวนวพร ครุธดิลกานันท์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 


งานห้องสมุด

นางจุฬาลักษณ์ แสงสว่าง บรรณารักษ์ชำนาญการ
นายวิโรจน์ ศรีสุข บรรณารักษ์ (มน.)
นางสาวสุนีรัตน์ เรืองผล บรรณารักษ์
นางสาวรุ่งอรุณ ชะอุ้ม พนักงานธุรการ
 นาย  พนักงานธุรการ