วิสัยทัศน์และพันธกิจ

นโยบาย

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกรับผิดชอบบริหารด้านการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อบรรลุปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเข็มมุ่ง จึงกำหนดนโยบายหลักดังนี้

๑.   บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและกำกับดูแลจรรยาบรรณอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

๒.   จัดทำและดำเนินแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(สบพช.)

๓.   พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตแพทย์ให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาและมีอัตลักษณ์ตามที่คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนด

๔.   สนับสนุนการฝึกอบรมเฉพาะทางของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

๕.   พัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

๖.   สนับสนุนการทำวิจัย/นวัตกรรมทั้งด้านวิชาการ  แพทยศาสตรศึกษา และนำงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน

๗.   สนับสนุนและให้บริการวิชาการสู่สังคม

๘.   พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

๙.   ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๑๐. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรมนำสุขสู่สังคม

ปณิธาน

ร่วมผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดี

เพื่อประโยชน์สุขแห่งสังคม

วิสัยทัศน์

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ที่ใช้นวัตกรรม สร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ

และแพทย์หลังปริญญาที่ได้มาตราฐานสากล

เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม

พันธกิจ

1.ร่วมผลิตแพทย์ที่สามารถทำงานในชุมชนได้อย่างมีความสุข

2.ร่วมผลิตแพทย์และแพทย์หลังปริญญาที่มีทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานสากล เพื่อชุมชนและสังคม

3.สร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตแพทย์เฉพาะทางใน 9 สาขาให้เป็นที่ประจักษ์

4.ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย รวมถึงงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาระดับนานาชาติที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

5.เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการวิชาการด้านการแพทย์และแพทยศาสตรศึกษาแก่สังคมระดับประเทศ

6.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เข็มมุ่ง

พัฒนาสู่สถาบันสร้างเสริมสุขภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างครบวงจร

ค่านิยม

BUDMEC

Best practice           ดีที่สุด

             Unity                         ร่วมใจ/สามัคคี

                Dedication                  เสียสละ/อุทิศต

              Modernization           มีความทันสมัย

                                  Energization              กระฉับกระเฉง/กระตือรือร้น

                     Creativity                     ความคิดสร้างสรรค

***  สิ่งที่ทำต้องดีเลิศพร้อมอุทิศ

     รวมความคิดสร้างสรรค์ทันสมัย

    รวมพลังกระฉับกระเฉงเก่งกว่าใคร

     เกริกเกรียงไกร “พุทธชินราช” องอาจนัก