วิสัยทัศน์และพันธกิจ

นโยบาย

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกรับผิดชอบบริหารด้านการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อบรรลุปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเข็มมุ่ง จึงกำหนดนโยบายหลักดังนี้

๑.   บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและกำกับดูแลจรรยาบรรณอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

๒.   จัดทำและดำเนินแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก                                 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว              ชนบท(สบพช.)

๓.   พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตแพทย์ให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาและมีอัตลักษณ์ตามที่คณะ            แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนด

๔.   สนับสนุนการฝึกอบรมเฉพาะทางของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

๕.   พัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

๖.   สนับสนุนการทำวิจัย/นวัตกรรมทั้งด้านวิชาการ  แพทยศาสตรศึกษา และนำงานวิจัยมาใช้ในการเรียน         การสอน

๗.   สนับสนุนและให้บริการวิชาการสู่สังคม

๘.   พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

๙.   ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๑๐. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรมนำสุขสู่สังคม

ปณิธาน

ผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีเพื่อประโยชน์สุขแห่งสังคม

วิสัยทัศน์

สถาบันผลิตแพทย์และแพทย์หลังปริญญาสร้างเสริมสุขภาพ

และองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับประเทศ

พันธกิจ

๑. ผลิตแพทย์และแพทย์หลังปริญญาอย่างมีมาตรฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรม

๒.  วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์และแพทยศาสตรศึกษาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

๓.  ให้บริการวิชาการที่ทันสมัย หลากหลาย เข้าถึงง่าย

๔.  มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

เข็มมุ่ง

พัฒนาสู่สถาบันสร้างเสริมสุขภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างครบวงจร

ค่านิยม

BUDMEC

Best practice              ดีที่สุด

                            Unity                            ร่วมใจ/สามัคคี

          Dedication                    เสียสละ/อุทิศต

         Modernization              มีความทันสมัย

                          Energization                 กระฉับกระเฉง/กระตือรือร้น

               Creativity                     ความคิดสร้างสรรค

***  สิ่งที่ทำต้องดีเลิศพร้อมอุทิศ

รวมความคิดสร้างสรรค์ทันสมัย

รวมพลังกระฉับกระเฉงเก่งกว่าใคร

เกริกเกรียงไกร “พุทธชินราช” องอาจนัก