รับสมัครแพทย์เข้ารับต้นสังกัด ประจำปี 2561

ขอเชิญอาจารย์แพทย์เข้าร่วมปฐมนิเทศฯ

ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ใช้ทุน ร่วมปัจฉิมนิเทศฯ

พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 10 หัวข้อ กีฬาสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารมหิดล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้จัดโครงการเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ (พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559) ครั้งที่ 10 หัวข้อ กีฬาสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาให้แก่นิสิตแพทย์และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างในด้าน ความสัมพันธ์ ด้านสุขภาพ ด้านความสามัคคีและการคิดวิเคราะห์ ผ่านกีฬาประเภาทต่าง โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ท่านผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมกับสายรหัสบรรยากาศเต็มไปด้วยความอุบอุ่นและความสนุกสาน

ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน ฯ เข้าร่วมรับฟัง โรคเท้าปุก

โครงการเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ (พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559) ครั้งที่ 8 หัวข้อ Rally happy new year 2017

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารมหิดล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้จัดโครงการเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์ (พุธแรกแย้ม ปีการศึกษา 2559) ครั้งที่ 8 หัวข้อ Rally happy new year 2017 จัดกิจกรรม walk rally จำนวนทั้งหมด 8 ฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้แก่นิสิตแพทย์ทุกชั้นปี พร้อมทั้งจัดงานสวัสดีปีใหม่ 2017 ให้กับนิสิตแพทย์และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมสนุกกัน โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ท่านผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ให้กับนิสิตแพทย์และอาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสายรหัสบรรยากาศเต็มไปด้วยความอุบอุ่นและความสนุกสาน