วันที่ 1 เมษายน 2562 ปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 19 และต้อนรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 22 “ก้าวแรก แรกก้าว”

No Comments
Categories: Uncategorized

วันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้วย Simulations และการบริหารจัดการอุปกรณ์ Skill labs จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

No Comments
Categories: Uncategorized

คณะตรวจเยี่ยมจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รับประเมินสถาบันฝึกการอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก

No Comments
Categories: Uncategorized

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี

No Comments
Categories: Uncategorized

>>รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2562 รอบ 2<<

No Comments

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

Categories: Uncategorized

วันที่ 11 มกราคม 2562ติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 18 ณ โรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประเมินบัณฑิตแพทย์เพื่อนำข้อเสนอแนะมาใช้พัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร เพิ่มศักยภาพและเกิดความมั่นใจให้แก่บัณฑิตแพทย์ในการออกปฏิบัติงาน

No Comments
Categories: Uncategorized

ภาพบรรยากาศจัดกิจกรรมโดยมีอาจารย์แพทย์ และนิสิตแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม “พุธแรกแย้มต้อนรับปีใหม่” ในพุธที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องชมนาด อาคารมหิดล

No Comments
Categories: Uncategorized