Wednesday, 27 July 2016

you are here: หน้าแรก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow ข่าวศูนย์แพทย์ arrow ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม พิมพ์
      เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 14.00-16.00  น. งานจัดการความรู้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับเครือข่ายชุมชน ได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน” ณ ห้องจัดการความรู้ โดยมี อ.นพ.สาโรจน์ สันตยากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล พุทธชินราชพิษณุโลก อ.พญ.สอางค์ ด่านสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิจัย  อ.พญ.ศิริลักษณ์ กล้าณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ และอ.พญ.สุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม ร่วมกับคุณสุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกและเครือข่ายชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง คุณลักษณะแพทย์ที่จบจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ที่ชุมชนต้องการ  ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
  

    เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 12.00-14.00  น. งานจัดการความรู้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มงานศัลยกรรม ได้จัดกิจกรรม “คุยกันตามประสา ครั้งที่ 6” ณ ห้องประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม โดยมี อาจารย์นายแพทย์สาโรจน์ สันตยากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล พุทธชินราชพิษณุโลก เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และอาจารย์แพทย์หญิงสุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม เป็นประธานร่วมกับอาจารย์แพทย์จากกลุ่มงานศัลยกรรม วิสัญญี กุมารเวชกรรม รังสี สูติ-นรีเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ พยาธิวิทยา คลินิก และคณะกรรมการด้านการจัดการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาจารย์แพทย์ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

       แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก นำอาจารย์แพทย์เดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแพทยศาสตรศึกษา (AMEE 2013) ณ กรุงปราค สาธารณรัฐเช็ค ระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม 2556

     โดย...แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ บูรณโชคไพศาล นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Can We Do An Attractive Elective Radiology Course? แบบโปสเตอร์

     แพทย์หญิงภัทรินทร์ ไพศาลภัทรินทร์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Final Year Medical Students’ Confidence in Chest Film Interpretation แบบโปสเตอร์

      วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ต้อนรับ Mrs. Barnett Kathleen say Mr. Boyd Geossrey camern และคุณปัทมา ตรียกุล  ตัวแทนสโมสรโซรอฟทีมิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เยี่ยมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับทุนการศึกษา จากสโมสรฯ ประกอบด้วย นางสาวปวริศา ชัยสุธีกุล และนายศราวุธ หาญคำ พร้อมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง และได้พาเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนบนหอผู้ป่วย ห้องเรียน ห้องดนตรี ณ อาคารมหิดล รวมทั้งหอพักนิสิตแพทย์ เป็นที่ประทับใจด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจัดงานมุทิตาจิต แด่อาจารย์แพทย์ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 5 ท่าน

-            อาจารย์นายแพทย์ประเสริฐ           ขันเงิน

-            อาจารย์แพทย์หญิงสอางค์             ด่านสว่าง

-            ผศ.(พิเศษ) อาจารย์นายแพทย์นภดล          สุชาติ

-            ผศ.(พิเศษ) อาจารย์นายแพทย์ธีระ             ศิริอาชาวัฒนา

-            ผศ.(พิเศษ) อาจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์        วิชชาวุธ

 

เมื่อวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี อ.นพ.เชาวกิจ  ศรีเมืองวงศ์ เป็นประธานจัดงาน ใน Theme งาน “Hat Night Party”  มีผู้มาร่วมงานมากมาย มีทั้งอาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ บรรยากาศยามค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน และเป็นกันเอง
       เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. งานจัดการความรู้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ได้จัดกิจกรรม “คุยกันตามประสา ครั้งที่ ๕” ณ ห้องประชุมกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์  โดยมีอาจารย์แพทย์จากกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ วิสัญญี กุมารเวชกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว อายุรกรรม ศัลยกรรม  และคณะกรรมการด้านการจัดการเรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและแฟ้มสะสมงานด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
  

         เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ 5-6 สิงหาคม 2556 อ. พญ.สอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ และอ. พญ.สมพร หวังเรืองสถิตย์ ผช.ผอก.ศพค.ด้านงานแผนและการเงิน นำทีมผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ ศิษย์เก่า นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โดยเชิญคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการประจำปี 2557 บรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจ และได้ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ทำให้การประชุมเป็นไปอย่างคึกคักและมีชีวิตชีวา ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น

  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกร่วมกับสโมสรนิสิตแพทย์จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556   ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 14.30 น. โดย อ.นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธี แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล และรศ. นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้ง อ.พญ.หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์เพื่อเป็นคติและแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งยังได้ขับขานบทกลอนเทิดพระคุณครู โดยนิสิตแพทย์

 

      ดั่งแสงเทียนส่องทางยามมืดมิด     ให้ลูกศิษย์ได้กระจ่างทางความรู้

ได้ช่วยสอนอบรมบ่มเฝ้าดู                   จากไม่รู้จึงแจ้งด้วยปัญญา

     ดั่งกระจกคอยสะท้อนเงานิสิต         ให้ได้คิดทบทวนทุกปัญหา      

คอยตักเตือนย้ำใจอยู่เรื่อยมา              คอยสอนว่า เป็นคนดีนี้ดีแล

       ศิษย์จะจำทุกคำที่พร่ำสอน           เหมือนดั่งพรสุดประเสริฐล้ำเลิศแท้

แม้เวลาจะผันกาลเปลี่ยนแปร               ศิษย์แน่วแน่บำเพ็ญตนเป็นคนดี

 

                                                นายธนกฤต ดงบัง

                                                   นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 16

                                                ผู้ประพันธ์

      เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 14:00-16:20 น. งานจัดการความรู้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ได้จัดกิจกรรม “คุยกันตามประสา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีอาจารย์แพทย์สอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ อาจารย์นายแพทย์สาโรจน์ สันตยากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล พุทธชินราชพิษณุโลก เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และอาจารย์แพทย์หญิงสุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม เป็นประธานร่วมกับอาจารย์แพทย์จากกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว วิสัญญี กุมารเวชกรรม อายุรกรรม จักษุวิทยา จิตเวช สูติ-นรีเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ พยาธิวิทยา คลินิก และคณะกรรมการด้านการจัดการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และเทคนิคการให้คำปรึกษาของอาจารย์แต่ละท่านที่หลากหลาย ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
       เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 15:00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตร์และนิสิตแพทย์ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการ, ผู้บริหารโรงพยาบาล และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 ณ บริเวณอาคารมหิดล ชั้น 1

      เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 11:30 น.เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านศึกษาและวิจัย ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารภายในกลุ่มภารกิจด้านศึกษาและวิจัย และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง

         เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556  เวลา 11.00-15.30 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ต้อนรับคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน อาจารย์แพทย์หญิงสอางค์  ด่านสว่าง  ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม สูติกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังและตอบข้อซักถาม และพบนิสิตแพทย์นำคณาจารย์ลงตรวจเยี่ยมกลุ่มงานที่ปฏิบัติงาน โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงศิริลักษณ์  กล้าณรงค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ รับฟังผลการตรวจเยี่ยมนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 สรุปผลการตรวจเยี่ยม นิสิตแพทย์มีความรู้ดี มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานที่ดี มีผู้ป่วยหลากหล อาจารย์มีประสบการณ์ มีอุปกรณ์การเรียนการ

สอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย

         เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 12:00-15:30 น. งานจัดการความรู้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม ได้จัดกิจกรรม “คุยกันตามประสา ครั้งที่ 2” ณ ห้องประชุมกลุ่มงานอายุรกรรม โดยมีอาจารย์แพทย์จากกลุ่มงานอายุรกรรม กุมารเวชกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว เวชกรรมสังคม รังสี จิตเวช สูติ-นรีเวชกรรม พยาธิวิทยา คลินิกและคณะกรรมการด้านการจัดการเรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ช่วงแรกเสนอภาพยนตร์ เรื่อง กังฟูแพนด้า ภาค 1 หลังจากการชมภาพยนตร์ อ.พญ.พรพิศ ตรีบุพชาติสกุล เป็นผู้ดำเนินรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้วิเคราะห์จากภาพยนตร์ เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนของระดับคลินิก ที่มีพฤติกรรมการเรียนที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลอย่างมีคุณภาพ อาทิเช่น การสร้างความเชื่อมั่นความเชื่อมั่น ความศรัทธา ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ การหาเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกศิษย์ว่าเขาสามารถเป็นหมอที่ดีได้ในแบบที่เขาเป็น
  

            ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ระดับบุคลากร โดยถอดรหัสสุขภาพ อ. พญ.นันทิยา ตัณฑชุณห์ ในหัวข้อ ทำอย่างไรให้ห่างไกลคอเลสเตอรอล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 โดยมี อ.นพ.เอนก สุภาพ เป็นประธาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก อ.พญ.สอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ อ.นพ.สาโรจน์ สันตยากร และอ.พญ.สุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม ร่วมดำเนินรายการ และบุคลากรทุกคนยังได้คำเด็ดๆของอ. พญ.นันทิยา ตัณฑชุณห์ สิ่งที่เรารู้ไม่สำคัญเท่ากับการลงมือทำ ไปปฏิบัติ เพื่อจะได้มีคอเลสเตอรอลลดลง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

  

     ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

      บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 13 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร  จำนวน 53 คน  รับใบสัมฤทธิบัตรจากนายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ วิภาวดีกรุงเทพฯ โดยผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกอาจารย์แพทย์หญิง ศิริลักษณ์ กล้าณรงค์ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบสัมฤทธิบัตร บรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ อบอุ่นและเป็นกันเอง
  

          ปฐมนิเทศแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการสวนกีฬากระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 09:00-13:00 น. โดยมีอาจารย์นายแพทย์รัฐภูมิ  ชามพูนท ตัวแทนศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศและพบปะพูดคุยกับแพทย์พี่เลี้ยงสังกัดโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ด้วยบรรยากาศเป็นกันเองพร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

 

    เมื่อวันอังคาร-พุธที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้จัดการขอเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตร ๓๖ เดือน สาขากุมารเวชศาสตร์ และรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุนหลักสูตร ๔๒ เดือน โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินดังนี้

      1. นายแพทย์สุทธิพงศ์     วัชรสินธุ

      ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      2. พันเอกหญิงขวัญใจ      ธนกิจจารุ          

      กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

      3. แพทย์หญิงศิริวรรณ     วนานุกูล     

      ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      4. แพทย์หญิงสุภาพรรณ ตันตราชีวธร 

      ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

ตรวจหลักฐานอ้างอิงรายงานการประเมินตนเอง สัมภาษณ์อาจารย์แพทย์กลุ่มงาน พยาบาล แพทย์ใช้ทุน นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการรับรองให้ดำเนินการฝึกอบรมต่อเนื่องไปในระยะเวลาอีก ๕ ปี

 

วันจันทร์ที่ 25 และอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 อ.พญ.สอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์แพทย์ ร่วมปฐมนิเทศนิสิตแพทย์พร้อมพบผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4  5 และ 6 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน การดำเนินชีวิตการเป็นนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ในบรรยากาศเป็นกันเอง ได้รับเสียงตอบรับและความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

    เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556  เวลา 14.00-16.30 น. งานจัดการความรู้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม “คุยกันตามประสา ครั้งที่ 1” โดยมีอาจารย์แพทย์สอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ อาจารย์นายแพทย์สาโรจน์ สันตยากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ของโรงพยาล พุทธชินราชพิษณุโลก เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และอาจารย์แพทย์หญิงสุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม เป็นประธานพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านการจัดการเรียนรู้และอาจารย์กลุ่มงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนิสิตแพทย์ชั้นปี 4-6 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 นั้น นำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาร่วมกัน เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป

  

     วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น ได้จัดกิจกรรมซักซ้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2555 โดยมี อาจารย์แพทย์หญิงสอางค์  ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กล่าวต้อนรับ

อาจารย์นายแพทย์วิเศรษฐ  วัชโรทน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอผลงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555  คณะผู้ประเมินจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมโดย

อาจารย์นายแพทย์พีระพงศ์    เธียรวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

อาจารย์แพทย์หญิงธิติมา    เงินมาก  ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ

นางสาวกนกนต    จิรณัฐธนากุล  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

     ตรวจหลักฐานอ้างอิงรายงานการประเมินตนเอง สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์แต่ละด้าน  อาจารย์แพทย์กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.66 (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก
 
 

     กิจกรรมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่มงาน/รายวิชา ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2556- วันที่ 4 มีนาคม2556 ปีการศึกษา 2555โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจหลักฐานอ้างอิง สัมภาษณ์ อาจารย์ผู้สอน นักวิชาการ นิสิตแพทย์ และพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน และนำไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ ระดับกลุ่มงาน คลิกที่นี่

      เมื่อวันศุกร์-อาทิตย์ที่ 1-3 มีนาคม 2556 นำทีมโดย อาจารย์แพทย์หญิงสมพร หวังเรืองสถิตย์  และอาจารย์แพทย์หญิงสุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มภารกิจด้านการศึกษาและวิจัยประกอบด้วยบุคลากรจากห้องสมุด งานเวชนิทัศน์ฯ หน่วยวิจัย ศูนย์แพทยศาสตร์จำนวน 38 คน ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ณ จังหวัดกาญจนบุรี ทุกคนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
     เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม  เวลา 14:00-16:30 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 โดยมีท่านอาจารย์นายแพทย์สาโรจน์ สันตยากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ของโรงพยาล พุทธชินราชพิษณุโลก เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และอาจารย์แพทย์หญิงสุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม เป็นประธานพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 3 ระดับ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตแพทย์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรม “จับมือกันเดินเพลิดเพลินการทำงาน” และอนุกรรมการ นำเสนอแผนโครงการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2556
  วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:00-11:30 น. ณ ห้องกระเช้าสีดา อาคารมหิดล ชั้น 2 อาจารย์นายแพทย์ประเสริฐ  ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อาจารย์แพทย์จากกลุ่มงานต่างๆ และบัณฑิตแพทย์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมต้อนรับผศ.นพ.ชัยพฤกษ์  กุสุมาพรรณโญ และคณะเยี่ยมประเมินผลบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และร่วมถ่ายรูปหมู่ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง
  

      เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 15.00-19.30 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมจับมือกันเดินเพลิดเพลินการทำงาน โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงวาสนา คำผิวมา ประธานอนุกรรมการด้านการจัดการความรู้ระดับนิสิตแพทย์ อาจารย์นายแพทย์เชาวกิจ ศรีเมืองวงศ์ หัวหน้าศูนย์คุณภาพของโรงพยาบาล พุทธชินราชพิษณุโลก เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และอาจารย์แพทย์หญิงสุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม ประธานกรรมการด้านการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยอนุกรรมการด้านการจัดการเรียนรู้ระดับนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนะคติของนิสิตแพทย์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกับอาจารย์แพทย์เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป

                เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 อาจารย์แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม อายุรกรรม และกุมารเวชกรรม ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่องการมีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอน และดูแลนักศึกษาแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่จะเริ่มส่งมาฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลร่วมสอนทั้งหมด 17 แห่ง ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งในที่ประชุมมีข้อสรุปจะส่งนักศึกษาแพทย์มาฝึกปฏิบัติงานสาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์  ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก หนึ่งในโรงพยาบาลร่วมสอน

     เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม  เวลา 14.00-16:30 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ (KM) โดยมีท่านอาจารย์แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก อาจารย์นายแพทย์สาโรจน์ สันตยากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ของโรงพยาล พุทธชินราชพิษณุโลก เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และอาจารย์แพทย์หญิงสุวรรณรัตน์ สิงหะบุระอุดม เป็นประธานพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านการจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งคณะอนุกรรมการออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอาจารย์แพทย์ ระดับบุคลากร ระดับนิสิตแพทย์ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนะคติ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีร่วมกัน

       แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และคณะเข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมตักการบุรี อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 11:00 น. อ.พญ.สอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก นำทีมผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตร์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่แด่ อ.นพ.ประเสริฐ ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  พร้อมทั้งรับพรจากท่านผู้อำนวยการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

เวลา 19:00 น. ชาวศูนย์แพทยศาสตร์ร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ณ ร้าน Cowboy Coffee Hut ด้วยบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และร่วมกิจกรรมแลกของขวัญและลุ้นรางวัลจากคณาจารย์และผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตร์ด้วยความตื่นเต้น

      เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555  อ. พญ.สอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก อาจารย์แพทย์ อาจารย์แพทย์ที่ปรึกษานิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4,5,6   แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  ร่วมงาน Family Night 20012 “Meddy Geran” กันอย่างคับคั่ง ร่วมลุ้นรางวัล และ ชมภาพถ่ายเกรียนๆ  ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งชมคลิปน่ารักๆ และการแสดงอย่างสนุกสนาน
       วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๐๐-๑๖:๐๐ น. ณ ห้องแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น ๒ อาจารย์แพทย์หญิงสอางค์  ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อาจารย์แพทย์จากกลุ่มงานต่างๆ และบัณฑิตแพทย์ศิษย์เก่าศูนย์แพทยศาสตร์อุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับการเยี่ยมและประเมินคุณภาพบัณฑิตของอุตรดิตถ์ จากคณะเยี่ยมซึ่งนำโดย ผศ.(พิเศษ)นพ.กฤช  จารุชาต ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ ในการเยี่ยมและประเมินคุณภาพบัณฑิตครั้งนี้คณะเยี่ยมและผู้รับการเยี่ยมต่างพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเป็นกันเอง พร้อมกันนี้คณะผู้เยี่ยมได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และตัวแทนบัณฑิตแพทย์ พร้อมทั้งถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
  

      วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 15.30-17.30 น. ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  อ.พญ.สุชิลา  ศรีทิพยวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ มา สวัสดีปีใหม่ อ.นพ.ประเสริฐ  ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และ อ.พญ.สอางค์  ด่านสว่าง  ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พร้อมทั้งประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงาน อาจารย์แพทย์จากกลุ่มงาน  และเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเบนทูล ตึกอำนวยการ ชั้น 4

   วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555  อ. นพ.ประเสริฐ  ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อ. พญ.สอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก อาจารย์แพทย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนๆ แสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 12  ถ่ายภาพร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งความสำเร็จ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์และอาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:30-16:30 น. สำนักงานเลขาธิการแพทยสภามอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันเพิ่มพูนทักษะ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยมี อ.พญ.สอางค์  ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กล่าวต้อนรับ และอาจารย์แพทย์จากกลุ่มงาน สูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ พร้อมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ตรวจเยี่ยม ณ ห้องแววมยุรา อาคารมหิดล ชั้น 2
          เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘:๐๐-๒๔:๐๐ น. ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร อ. พญ.สอางค์  ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก และอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร สายรหัส สะบัดช่อ ๒๐๑๒ ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการแสดง และเสียงเพลงจากวงดนตรีของนิสิตแพทย์ พร้อมกันนี้ช่วงท้ายของงานตัวแทนศิษย์เก่า รุ่น ๓ ได้มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุนศูนย์แพทยศาสตร์ มูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และส่งมอบธงให้แก่ตัวแทนศิษย์เก่า รุ่น ๔ เพื่อรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งที่ ๔ ต่อไป 

    วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่  8-9 พฤศจิกายน 2555 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 “72 ปีพุทธชินราชสู่วิถีอาเซียน” โดยมี นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์บุญเติม ตัณสุรัตน์ เป็นประธานเปิกการประชุมด้วยความตื่นตา ตื่นใจ กับพิธีเปิดการประชุมที่สร้างกลิ่นไอแห่งวิถีอาเซียน ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้มีบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่ง โดยหัวข้อการบรรยายที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษได้แก่   

 หัวข้อการบรรยายเรื่อง “รู้ทันสาธารณภัย” โดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งสร้างความตระหนักถึงภัยพิบัติต่างๆมี่เกิดขึ้น และประสบการณ์การรับมือกับภัยพิบัติ

 หัวข้อการบรรยายเรื่อง AEC Impact on Health Professionals" โดย อาจารย์บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักการค้าและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นการบรรยายที่สร้างความเข้าใจการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 และหัวข้อการบรรยายเรื่อง “หัวใจสีขาว” โดย อาจารย์ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดีซีคอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด นับเป็นการบรรยายที่ส่งเสริมการมองโลกในแง่บวกในทุกๆเรื่องสร้างความคิดที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น

      ทั้งนี้ยังมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอีกมากมายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ และการนำเสนอผลการวิชาการที่มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานมากมาย นับได้ว่าการประชุมวิชาการครั้งที่ 15 “72 ปีพุทธชินราชสู่วิถีอาเซียน” เป็นการประชุมที่อัดแน่นด้วยหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร และสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างยิ่ง

           เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยคณะกรรมการ ได้แก่ ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์, รศ.พญ.จิตลัดดา โรจนวงศ์, ผศ.นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย อาจารย์แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นประธานกล่าวรายงานรับการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมรับฟังและตอบข้อซักถามและนำคณะกรรมการฯ ลงตรวจเยี่ยมกลุ่มงาน สัมภาษณ์นิสิตแพทย์ขณะปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วย

           วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช นายแพทย์ประเสริฐ ขันเงิน และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง รับมอบเงินบริจาคธงที่ระลึก วันมหิดล      24 กันยายน 2555 จำนวนเงิน 58,300 บาท จากสโมสรนิสิตแพทย์ส่วน   โรงพยาบาลพุทธชินราช  เพื่อสมทบกองทุนศูนย์แพทยศาสตร์ มูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2555 แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พร้อมอาจารย์แพทย์และบุคลากรได้เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 11 (CPIRD 2012) และนำเสนอผลงาน ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร คณะกรรมการตัดสินผลงานวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา ดังนี้

1.    วันที่ 19 กันยายน 2555

       นายแพทย์โกษา สุดหอม แพทย์หญิงศิริลักษณ์ กล้าณรงค์ 

       นายแพทย์โตมร ทองศรี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “Team-Based Learning”

2.    วันที่ 20 กันยายน 2555

- แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา

- แพทย์หญิงภาวินี เอี่ยมจันทน์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “Examining Ldeals as Part of Teaching Professional Development by Self Perception via Art!” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล Top Three จากการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา AMEE 2012 ณ ประเทศฝรั่งเศส

- นางสาวสรญา แก้วสมนึก นักวิชาการศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตแพทย์ต่อระบบลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกทางอินทราเน็ต

  วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายชัยโรจน์ มีแดง
ให้เกียรติเป็นประธานวันมหิดลประจำปี 2555 พร้อมทั้งร่วมชมนิทรรศการบริเวณอาคารมหิดลชั้น 1 ซึ่งมีคนทั่วไป นักเรียนมาร่วมในงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานจากการแสดง นิทรรศการ พร้อมทั้ง การประกวดต่าง ๆ ทำให้ทุกคนได้รับความเพลิดเพลินและได้ของที่ระลึกติดมือกลับบ้านอีกด้วย

  

แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พร้อมคณะ 19 คน ได้เดินทางเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2555- วันที่ 1 กันยายน 2555 ณ เมืองลียงส์ ประเทศฝรั่งเศส

ได้รับรางวัล Poster Prize Top Three  เรื่อง Examining Ideals as Part of Teaching Professional Development

นำเสนอแบบโปสเตอร์ โดย อ.พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์

กิจกรรมอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2555

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม  2555  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกได้จัดอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารมหิดลและหอพักนิสิตแพทย์ โดยวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพิษณุโลก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้นพร้อมทั้งยังได้รับความรู้ ทักษะการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและสามารถระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
       แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 4 คนเข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรศูนย์แพทยศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ เกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์แพทย์ ด้านการเรียนการสอน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และอื่น ๆ ซึ่งจะมีการจัดทุก 2 เดือนในระหว่างเครือข่ายและในเดือนตุลาคม 2555 จะจัดขึ้นที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
   เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 อาจารย์แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก อาจารย์นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ หัวหน้าหน่วยวิจัย ตัวแทนคณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ คณะทำงานหน่วยวิจัย พร้อมทีมงานกลุ่มภารกิจด้านการศึกษาและวิจัย โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ รับฟังความรู้ด้านการสร้างและออกแบบการวิจัย การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ และรับมอบโล่การเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนาชัย องคมนตรี 

     ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัด การอบรม Exploratory Courses in Medical Education for “Rookie” Teacher ประจำปี 2555 
ระหว่างวันที่
23-27 ก.ค. 2555 ณ ห้องกำแพงเพชร  โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า จ.พิษณุโลก โดยมี
อ.พญ.สอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นประธานและวิทยากรการอบรม ซึ่งมีอาจารย์แพทย์ใหม่ในเขตภาคเหนือเข้าร่วมการอบรมคับคั่ง โดยวิทยากรระดับมืออาชีพด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และในช่วงค่ำวันที่ 23 ก.ค. 2555 ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมและวิทยากร ท่ามกลางเสียงดนตรีขับกล่อมโดยนิสิตแพทย์และอาจารย์แพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมร้องเพลงบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน

  

เพลินเพลง บรรเลงทุ่ง

    ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อ. พญ.สอางค์ ด่านสว่าง    ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ แพทย์รุ่นน้องในวิชาชีพ นิสิตแพทย์ และบุคลากรศูนย์แพทยศาสตร์ร่วมงานเลี้ยงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๕

     อ. นพ.สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล

     อ. นพ.วสันต์ ด่านสว่าง

     อ. นพ.พิชิต ลิมปิเวศน์

     ในชื่องาน เพลินเพลง บรรเลงทุ่ง ณ สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สุโขทัย ด้วยบรรยากาศตื่นตาตื่นใจในรูปแบบงานวัดย้อนยุค พร้อมรับฟังดนตรีลูกทุ่งขับกล่อมและร่วมรำวงย้อนยุคกับนางรำศูนย์แพทยศาสตร์ และรับชมการแสดงจากนิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตร์ สร้างความประทับใจและความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงานและผู้เกษียณอายุราชการ

     วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อ. พญ.สอางค์ ด่านสว่าง    ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ และอ. พญ.สมพร หวังเรืองสถิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ด้านงานแผน นำทีมผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนิสิตแพทย์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๖ บรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจ และข้อเสนอแนะกันหลากหลาย ทำให้การประชุมมีความคึกคักมีชีวิตชีวา

       โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มอบหมายให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและคณะทำงานจัดประชุมวิชาการประจำปีด้านพิธีการ จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเป็นพิธีกรที่ดีและประสบความสำเร็จ ๒ รุ่น    รุ่นละ ๒ วัน รุ่นแรกระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดย ดร.นิยม  ดีสวัสดิ์มงคล, อ.ธเนศ  เครือโสภณ และ อ.รุ้งลาวัลย์  ดีสวัสดิ์มงคล เป็นวิทยากร และ        อ. พญ.สอางค์  ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเป็นประธานการอบรม การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้สามารถทำหน้าที่พิธีกรได้อย่างมืออาชีพ

       ผศ.(พิเศษ) นพ.นิพัธ กิตติมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ. นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง     ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 14.30 น. โดยสโมสรนิสิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ส่วนโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ระลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน รวมทั้งเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งยังได้ขับขานบทกลอนเทิดพระคุณครู

          หนึ่งคำครูครวญใคร่ในใจศิษย์     ล้านความคิดเรียบเรียงไว้ให้ยึดถือ

  ร้อยจริยาถักทอมาเพียงหยิบมือ              สิ่งนี้คือแบบอย่างในทางครู

            แม้เย็นย่ำค่ำแล้วตะวันลับ            ครูไม่กลับยังเฝ้าไข้ให้ศิษย์หวน

  ระลึกถึงหน้าที่อันสมควร                       ว่าเราล้วนมีกิจในสิ่งใด

              เมื่อถึงกาลครูจักได้พักผ่อน        ได้เอนหย่อนกายาตามสมัย

  ศิษย์สำนักรู้สึกท้อหมดอาลัย                   จากนี้ไปใครจะนำให้ตามมา

            แต่จะขอตามรอยดีที่ครูสร้าง        แม้เส้นทางลำบากยากหนักหนา

  หนึ่งคำครูล้านความคิดร้อยจริยา           ผลิออกมาเป็นแพทย์ใหม่ให้สังคม

                                                              นายอานนท์ จำลอง

                                                         นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 14

                                                                    ผู้ประพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 10:00-12:40 น. ผศ. (พิเศษ) นพ.นิพัธ กิตติมานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ อ. พญ.สอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมต้อนรับ ผศ. นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาและคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวาระเยี่ยมชมโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อวางแผนเตรียมการจัดการเรียนการสอน “โครงการโรงพยาบาลร่วมสอน” ให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง

     เมื่อวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 อาจารย์แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและคณะทั้งหมด 26 คน ได้เดินทางศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรฉือจี้และมูลนิธิพุทธฉือจี้ ณ ประเทศไต้หวัน

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ต้าอ้าย ซึ่งเป็นสถานีเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาคของประชาชน และการขายสินค้ามือสอง

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงพยาบาลซินเตี้ยนฉือจี้ (จิตอาสาและสมาคมแพทย์ฉือจี้) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยในแต่ละวันมีจิตอาสาช่วยดูแลคนไข้ ประมาณวันละ 250 คน เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เข้าร่วมศึกษาวิชาจริยศาสตร์ (การชงชา) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เสริมสร้างความมีสติ การตั้งใจ การแสดงความนอบน้อมและความเคารพต่อผู้ใหญ่

     เยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยฉือจี้ ร่วมรับชมวีดิทัศน์สรรเสริญบรมครูผู้ไร้เสียง ผู้ที่อุทิศร่างกายเพื่อการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 เรียนการทำหัตถการ โดยนักศึกษาแพทย์ต้องศึกษาประวัติและทำความรู้จักกับญาติของอาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพที่อนุญาตให้ร่างอาจารย์ใหญ่ได้ศึกษา เรียนรู้ และร่วมทำพิธีฝังศพร่างอาจารย์ใหญ่

     วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ร่วมฟังโอวาทท่านธรรมจารย์เจิ้งเหยียน ผู้เป็นที่นับถือของชาวฉือจี้ และเข้าศึกษาดูงานสถานีรีไซเคิล วิธีการแยกขยะ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขยะรีไซเคิล

   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์แพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการภายนอก ได้แก่

  ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีและทรวงอก 

                                      คณะสหเวชศาสตรการศึกษา

                                      มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อ.จินตนา  พนมชัยชยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

                                     มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อ.วลุลี  โพธิรังสิยากร       รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพ

                                     สำนักหอสมุด

  โดยตรวจหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเองของศูนย์แพทยศาสตร์พร้อมเอกสารอ้างอิง และ สัมภาษณ์ อ.พญ.สอางค์  ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงาน อาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ 

สรุปผลการประเมิน 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 

อาจารย์แพทย์หญิงสอางค์  ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กล่าวต้อนรับและแนะนำศูนย์แพทยศาสตร์ ในวันปฐมนิเทศแพทย์ใหม่ประจำปี 2555 จำนวน 41 คน ระหว่างวันที่ 5 และ 10-12 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์แพทย์กลุ่มงาน บุคลากรจากศูนย์คุณภาพ และหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่แพทย์ใหม่ เพื่อนำความรู้ ทักษะ และวิธีการตามมาตรฐาน ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงต่อไป

 เมื่อวันศุกร์-อาทิตย์ที่ 6-8 เมษายน 2555 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มภารกิจด้านการศึกษาและวิจัย ประกอบด้วยบุคลากรจากห้องสมุด งานเวชนิทัศน์ฯ หน่วยวิจัย และศูนย์แพทยศาสตร์ จำนวน 45 คน ณ บ้านกลางอ่าว บีซ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกคนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรอย่างประทับใจพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทักษะและทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน
 บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 12 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 56 คน รับใบสัมฤทธิบัตรจาก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกด้านกิจกรรมนิสิตและสร้างเสริมสุขภาพ อาจารย์นายแพทย์ เชาวกิจ ศรีเมืองวงศ์ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรพร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกด้านการศึกษาหลังปริญญา อาจารย์แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ร่วมปฐมนิเทศแพทย์พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข บรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ อบอุ่นและเป็นกันเอง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555  เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์แพทยศาสตร์ (pre-assessment QA)  ประจำปีการศึกษา 2554 (เสมือนจริง) โดย อ.นพ.รัฐพล แสงรุ้ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ประเมินได้แก่ และ อ.นพ.บุญชัย นาคอริยกุล อาจารย์แพทย์กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยตรวจหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเองของศูนย์แพทยศาสตร์พร้อมเอกสารอ้างอิง และ สัมภาษณ์ อ.พญ.สอางค์  ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงาน อาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์  ผลการประเมิน 4.88 จากคะแนนเต็ม 5 

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 อาจารย์แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และคณะอาจารย์แพทย์ ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อแนะนำศูนย์แพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกและเสริมสร้างความเข้าใจการเรียนการสอนในชั้นคลินิกแก่นิสิตแพทย์ ทั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรม “ร่วมคิด รวมค้นชีวิตนิสิตแพทย์” เพื่อให้ผู้ปกครองได้สัมผัสการใช้ชีวิตของนิสิตแพทย์ในรั้วโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง

 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2555  อ.พญ.สอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  และอ.นพ.เชาวกิจ  ศรีเมืองวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนายศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกด้านกิจกรรมนิสิตและสร้างเสริมสุขภาพ  กล่าวต้อนรับนิสิตแพทย์ขึ้นชั้นเรียนปีที่ 4 จำนวน 63 คน  นิสิตแพทย์รุ่นพี่จัดพิธีรับน้องในกิจกรรมก้าวอีกขั้นสู่ชั้นคลินิกและทำบุญหอพัก  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และเป็นกันเอง

อาจารย์แพทย์หญิงสอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา 15th Ottawa Conference Kuala Lumpur Convention Center กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2555

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 10:00-12:00 น. ที่ผ่านมาศูนย์แพทยศาสตร์ จัด Orientation นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องมหาหงส์ เพื่อเสริมความรู้ในเรื่อง การเรียน การสอบ การเขียน log book และยังมีแถมหัวข้อเรื่อง Patient Safety is SIMPLE ด้วยบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่  6 รุ่นที่ 12  วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2555  มีกิจกรรมที่เป็นสาระและความรู้ พร้อมพิธี บายศรีสู่ขวัญระหว่างอาจารย์แพทย์และนิสิตแพทย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความประทับใจ
      ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยอาจารย์แพทย์หญิงสอางค์  ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ พร้อมคณะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารอาจารย์แพทย์ และศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกระหว่างศิษย์กับอาจารย์
 เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น.                    ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สู่ผลงานวิจัยคุณภาพด้านแพทยศาสตรศึกษา มีอาจารย์แพทย์จากแต่ละกลุ่มงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ การทำวิจัย ให้เกิดผลงานและคุณภาพ ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร         แพทยศาสตรบัณฑิตระดับคลินิก อีกทั้งเกิดแรงบันดาลใจเพื่อนำผลงานไปเสนอในระดับนานาชาติ
 เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2555 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร.ปรีชา เรื่องจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ทำพิธีเปิดกรวยและลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ซึ่งปีนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งจากภายในและภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 1548 คน มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายนอกและวิทยากรภายในโรงพยาบาล หัวข้อการบรรยายที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการบรรยายเรื่อง “คิดบวกให้ชีวิต” โดยคุณศุ บุญเลี้ยง ศิลปินนักร้องชื่อดัง ซึ่งผู้ฟังให้ความสนใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
                “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์พุทธชินราช นเรศวร ครั้งที่ 2            งานเลี้ยงคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์พุทธชินราช นเรศวร ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 18.00 น. หลังเสร็จจากงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน            มีผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ คณาจารย์ และศิษย์เก่าแพทย์ มน. นิสิตแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ของการเป็นครอบครัวแพทย์พุทธชินราช และได้รับความบันเทิงจากวงดนตรีพร้อมการแสดงของนิสิตแพทย์รุ่นปัจจุบันสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก
  

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554  ผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ได้ร่วมพิจารณาหลักฐานและเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

งานกีฬาสีประจำปี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตร์และนิสิตแพทย์ ร่วมเป็นนักกีฬาและกองเชียร์สีชมพูในการแข่งขันกีฬาสีประจำปี ซึ่งปีนี้สีชมพูได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดกองเชียร์ เป็นสมัยที่ 4 ด้วยความสนุกสานและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554  อาจารย์แพทย์ อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่  4, 5, 6  ร่วมงาน  Family  Night  กันอย่างคับคั่ง ซึ่งในงานนี้มีการร่วมลุ้นรับรางวัล “Shock Channel Awards”  พร้อมทั้งชมการแสดงและเล่นเกมกันอย่างสนุกสนาน
 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554 อ.พญ.สอางค์ ด่านสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รวมทั้งอาจารย์แพทย์ รุ่นพี่  รุ่นน้อง และเพื่อน ๆ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 11 กันอย่างคึกคัก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากงานเวชนิทัศน์ฯ จัดซุ้มถ่ายภาพที่สวยงาม  ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์และหน้าอาคารมหิดล

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกและคณะเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย      นพ.ธงชัย ซึงถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 17 เป็นประธาน ร่วมกับ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก      และศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร       

       ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกและคณะเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 เรื่อง Holistic Care In Teenage รู้รอบ ตอบได้ ในวัยรุ่น       

       ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อวางนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้ไปในทิศทางเดียวกันและครั้งต่อไปโรงพยาบาลแพร่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งต่อไป

  

     วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดกิจกรรม วันมหิดล                      

     ผู้ว่าราชการจัดหวัดพิษณุโลก  นายปรีชา เรืองจันทร์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ พร้อมเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรมการประกวดต่างๆ ณ อาคารมหิดล ชั้น 1 มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการมากมาย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

       คณะโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ ๑๐ (CPIRD 2011) ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ อ.เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

      ในการจัดประชุมครั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง การสร้างข้อสอบ MEQ, CRQ และ EMI และการเรียนการสอน เช่น Bedside teaching,         E-learning: MOODLE LMS, Team-based learning

        ปี ๒๐๑๒ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทครั้งที่ ๑๑ (CPIRD 2012)

     

คณะโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ได้นำทีมเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางแพทยศาสตรศึกษา

ในที่ประชุม AMEE 2011 จำนวน 3 เรื่อง

ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2554-2 กันยายน 2554

ณ เมืองเวียนา ประเทศออสเตรีย

เรื่องที่ 1 โดย พญ.เมจินี      เด่นศรีวิวัฒน์           

    Final Year Medical Student's Confidence of Transition from Student to Doctor  นำเสนอเป็นโปสเตอร์ 

เรื่องที่ 2 โดย นพ.ทำนบ  ตัณนิติศุภวงษ์                 

    Medical Student's Opinions about Mentoring in Pediatric Department, Buddhachinaraj Medical Education Center     นำเสนอเป็นโปสเตอร์ 

เรื่องที่ 3 โดย 1. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท 

                   2. พญ.หฤทยา  กัสยานันท์

                   3. พญ.นฤชยา  พัฒนา

                   4. นพ.อาทิตย์    มโนประเสริฐกุล                         

    Teaching your medical students to understand about real life of their patients and know the direction to do the best care. นำเสนอเป็น Secrets of Success            

     ในปี 2555 ประเทศฝรั่งเศส เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านแพทยศาสตรศึกษา (AMEE 2012)

กิจกรรมอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๕๔

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๔  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกได้จัดอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารมหิดล    โดยวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพิษณุโลก บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ทักษะการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและสามารถระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

 ศรัทธาแห่งใจ ฝากไว้ในเปลวเทียน

      รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์รุ่นน้องในวิชาชีพ นิสิตแพทย์และบุคลากรศูนย์แพทยศาสตร์กลุ่มภารกิจศึกษาวิจัย ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์แพทย์ผู้เกษียณอายุราชการ
      อ.นพ.นิรันดร์  ตัณฑชุณห์
      อ.พญ.นันทิยา  ตัณฑชุณห์
      อ.นพ.สุรชัย  ว่องวิไลรัตน์ 
      อ.นพ.พีระพงษ์  บุญสร้างสม 
    เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเดอะ เลเจนด้า สุโขทัย     รับประทานขันโตกบรรยากาศกันเอง เต็มไปด้วยความอบอุ่นและมีการแสดงต่างๆ สนุกสนาน

 กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี ๒๕๕๕

 เมื่อวันอังคาร-พุธ ที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกได้จัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเดอะ เลเจนด้า         จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งการจัดทำแผนครั้งนี้นับเป็นการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม ระหว่างผู้บริหาร คู่ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์แพทยศาสตร์ อาจารย์แต่ละกลุ่มงาน ตัวแทนศิษย์เก่า นิสิตแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
อบรมความรู้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ในเขตภาคเหนือตอนล่างในหัวข้อเรื่อง Exploratory Courses in Medical Education for “Rookie” Teacher ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารมหิดล  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกลุ่มภารกิจศึกษาและวิจัย

 เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก   ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มภารกิจศึกษาและวิจัย ณ อู่ราชนาวีมหิดล จังหวัดชลบุรี บุคลากรทุกคนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ การทำงาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทำให้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

 
Hot Link