กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ปี 2565 7 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

>>รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2<<

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More

>>ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรมหรือดูงาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับนิสิตแพทย์/นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน พุทธศักราช 2564 <<

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลภูมิคุ้มกันต่อโรคติดต่อสำหรับบุคลากรที่จะฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Read More