รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2564

Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์
Download แบบฟอร์ม ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา
Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_1
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_2
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_3
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_4
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_5
previous arrow
next arrow
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_1
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_2
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_3
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_4
จัดอบรม Rookie Teacher ปี 2563_๒๐๐๘๑๙_5
previous arrow
next arrow
Read More

วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ แพทย์เครือข่ายนเรศวร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์กีฬา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีนิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่

กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0008
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0009
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0012
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0013
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0016
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0017
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0019
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0026
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0028
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0029
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0031
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0032
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0036
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0037
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0045
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0048
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0049
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0057
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0058
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0059
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0060
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0061
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0062
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0063
กีฬาเครือข่ายแพทย์มน.ครั้งที่ 6_191227_0064
previous arrow
next arrow
Read More

รายงานผลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและรายงานผลการสอบวุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้าน

รายชื่อผลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

รายชื่อผลการสอบวุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้าน

หนังสืออนุมัติเปิดสถาบันจากแพทยสภา

Read More