>>ขอเชิญประชุมวิชาการกุมารเวชกรรมครั้งที่ 6<<

ดาวน์โหลด หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชกรรมครั้งที่ 6

สมัครประชุมวิชาการกุมารเวชกรรมครั้งที่ 6 ได้ที่ qr cord นี้

 

สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการกุมารเวขกรรม ได้ที่นี่   ลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More

>>วันที่ 27 เมษายน 2565 วลา 13.30 น. อ.พญ.วรรณา อาจองค์ เป็นประธาน และเป็นวิทยากร กล่าวเปิดงานกิจกรรมอบรมการสร้างข้อสอบ MCQ ที่ดี และวิเคราะห์ข้อสอบ MCQ สำหรับอาจารย์แพทย์ ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก<<

Read More

>>เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศึกษาชั้นคลินิก /แพทย์ /เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 และปรับแผนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารมหิดล ชั้น ๒ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก<<

Read More

>>เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่มงานและรายวิชา โดยผู้ประเมินภายใน 2 ท่าน อ.พญ.มณีนิล มณีนิล และ อ.พญ.นิภาพร หาญพิทักพงศ์ ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 92.00 ณ ห้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก<<

Read More

>>เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 กลุ่มงานจิตเวช รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่มงานและรายวิชา โดยผู้ประเมินภายใน 2 ท่าน อ.พญ.ทิพย์สุดา ตั้งศรีวงศ์ และ อ.พญ.ทิพย์สุมล ตั้งศรีวงศ์ ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 77.90 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก<<

Read More

>>เมื่อวันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 17-18 มีนาคม 2565 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่มงานและรายวิชา โดยผู้ประเมินภายใน 3 ท่าน อ.พญ.หฤทยา กัสยานันท์ อ.พญ.เยาวลักษณ์ คำนวน และ อ.พญสาวิตรี ตันเจริญ ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 94.56 ณ ห้องแววมยุา ชั้น 2 อาคารมหิดล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณูโลก<<

Read More

>>เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 รายวิชาวิจัยทางการแพทย์พื้นฐานรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผู้ประเมินภายใน 2 ท่าน อ.พญ.พรสวรรค์ วาสิงหนท์ และ อ.พญ.อรรถยา รัตนแก้ว ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 100 ณ ห้องประชุมแววมยุรา อาคารมหิดลชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก<<

Read More

>>เมื่อวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย เข้าตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมสาขาออร์โธปิดิกส์ ตามเกณฑ์ WFME 2015 ณ ห้องพุทธางกูร อาคาร ๑๐๐ ปี สาธารณสุข ชั้น ๕ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ผลการตรวจประเมิน ผ่านเกณฑ์ ๑๕๖ ข้อ (จากเกณฑ์ ๑๕๙ ข้อ)<<

Read More