วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-09.30 น. นิสิตแพทย์ปี 5 รายวิชาสุขภาพและเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3 ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

 

Read More

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติ-สรีเวชกรรม  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565  รอบที่ 2

Read More

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. อ.พญ.อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ร่วมกับ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวาณิช เป็นตัวแทนของกรรมการแพทยสภา ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยมหิดล โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องแว่นแก้ว ชั้น 2 อาคารมหิดล โดยพูดคุยกับอาจารย์แพทย์ผู้ดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เพื่อทราบการเรียนรู้ ประสบการณ์ฝึกทักษะทางคลินิกต่างๆ สวัสดิการ การประเมินความพึงพอใจในการทำงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของแพทยสภา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเองและเรียบร้อยดี

Read More

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565  รอบที่ 1

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565 รอบที่ 1

>  ดาวน์โหลด แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565 รอบที่ 1

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565  รอบที่ 1

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับสมัครแพทย์เวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565  รอบที่ 1

Read More

รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565  รอบที่ 1

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565 รอบที่ 1

>  ดาวน์โหลด แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565 รอบที่ 1

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปี 2565  รอบที่ 1

Read More